ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boil up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boil up*, -boil up-

boil up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boil up (phrv.) ต้มหรืออุ่นให้ร้อน Syn. heat up, hot up, warm up
boil up (phrv.) เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)

boil up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boil up
Back to top