ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boat neck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boat neck*, -boat neck-

boat neck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boat neck (n.) คอปาด See also: เสื้อคอปาด Syn. neckline
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอซอง (n.) boat neck See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline

boat neck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボートネック[, bo-tonekku] (n) boat neck

boat neck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอซอง[n. exp.] (khøsøng) EN: boat neck FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boat neck
Back to top