ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blot out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blot out*, -blot out-

blot out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blot out (phrv.) ทำให้เปื้อน
blot out (phrv.) ซ่อน See also: ปกปิด
blot out (phrv.) ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม
And one by one, blot out all the memories You hold most dear.ทุกเรื่องที่มีค่าที่สุด ไปทีละเรื่องๆ
It would blot out the sun.จะทำให้ผมเสื่อมเสียมากแน่นอน
His father, Kim Jong Seo, wants to blot out our family.พ่อของเจ้า คิมจงซอ ต้องการลบมลทินของตระกูลเรา

blot out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blot out
Back to top