ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blood relation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blood relation*, -blood relation-

blood relation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood relation (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relative, sib
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายโลหิต (n.) blood relation See also: blood lineage Syn. สายเลือด
ร่วมสายโลหิต (adj.) of same blood relationship See also: of same blood lineage

blood relation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肉親[にくしん, nikushin] (n) blood relationship; blood relative; (P)
血縁関係[けつえんかんけい, ketsuenkankei] (n,adj-no) blood relationship; blood relations; being genetically related
血脈[けつみゃく;けちみゃく, ketsumyaku ; kechimyaku] (n) (1) blood vessel; (2) blood relationship
骨肉[こつにく, kotsuniku] (n) one's own flesh and blood; blood relations; kinsmen

blood relation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายเลือด ; สายโลหิต[n.] (sāileūat ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายโลหิต ; สายเลือด[n.] (sāilōhit ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สาโลหิต[n.] (sālōhit) EN: blood relation FR:
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan) EN: blood relationship FR:
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen y) EN: blood relationship ; consanguinity FR:
ญาติสาโลหิต[n. exp.] (yāt sālōhit) EN: blood relatives ; relations and blood relations FR:

blood relation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutsverwandtschaft {f}blood relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blood relation
Back to top