ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bless someone with holy water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bless someone with holy water*, -bless someone with holy water-