ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blaze abroad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blaze abroad*, -blaze abroad-

blaze abroad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blaze abroad (phrv.) ทำให้แพร่ออกไป See also: แพร่กระจาย Syn. bruit abroad, noise abroad, rumour abroad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blaze abroad
Back to top