ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bill of lading

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bill of lading*, -bill of lading-

bill of lading ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bill of ladingใบตราส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบรับสินค้า (n.) bill of lading
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need you to cross-check these Customs docs with the bill of lading that you saw on the container yesterday.ฉันอยากจะให้คุณกากบาท ใบเสร็จการส่งของ ของศุลกากร ที่คุณเห็นบนคอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้

bill of lading ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提单[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, 提单 / 提單] bill of lading
提货单[tí huò dān, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄢ, 提货单 / 提貨單] bill of lading

bill of lading ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
船荷証券[ふなにしょうけん, funanishouken] (n) bill of lading; BL

bill of lading ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบตราส่งสินค้า[n. exp.] (baitrāsong ) EN: bill of lading (B/L) FR:
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (baitrāsong ) EN: ocean bill of Lading ; marine bill of lading. FR:

bill of lading ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seefrachtbrief {m}bill of lading (B/L)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bill of lading
Back to top