ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bill of fare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bill of fare*, -bill of fare-

bill of fare ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร

bill of fare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)

bill of fare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bill of fare
Back to top