ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beyond endurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beyond endurance*, -beyond endurance-

beyond endurance ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลืออด (adv.) beyond endurance See also: unbearably, intolerably Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน

beyond endurance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beyond endurance
Back to top