ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bet on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bet on*, -bet on-

bet on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bet on (phrv.) พนัน See also: เล่นพนัน Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet on (phrv.) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า
Thoroughbred You bet on a mama, you always winพนันมาม่าไว้รับรองชนะตลอด
The whole crew bet on you I put a year's pay on the line Now you cut that out and start thinking your music Can I bet too?ทั้งลำถือหางนาย ฉันพนันด้วยค่าแรงทั้งปี ถ้าตอนนี้อยู่เนเธอร์แลน์รีบกลับมาคิดเพลงได้แล้ว
It's bad luck to bet on yourself I don't want to bet on me.ไม่ได้ พนันตัวเองมันซวย
I want to bet on him. He's the greatestฉันจะพนันข้างเขา เขายิ่งใหญ่จะตาย
I bet on your wedding night, he drugged you and embedded a tracking device in your ass.เขาอาจวางยาและฝังเครื่องติดตาม ไว้ในก้นเธอแล้วด้วยซ้ำ
This guy's not coming back, you can bet on that.นายคนนี้ไม่มีัทางฟื้นอีกแล้ว ฉันพนันได้
Well, that certainly sounds progressive, and a safe bet on what is probably gonna be a humdrum weekend.เอ่อ ฟังเหมือนเป็นเรื่องก้าวหน้า และพนันได้เลยว่า จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่น่าเบื่อมากๆ
Don't you bet on that, sweetie!มาลองพนันกันดูไหมละ?

bet on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket

bet on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game FR: jouer aux cartes
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses FR: parier sur les courses hippiques ; jouer aux courses
ถือหาง[v.] (theūhāng) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support FR: soutenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bet on
Back to top