ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bend forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bend forward*, -bend forward-

bend forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bend forward (phrv.) ก้มลงไป See also: โน้มตัวลงไป, ค้อมตัว Syn. incline forward, lean forward
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bend forward, from low in your back.ก้มไปข้างหน้า ตั้งแต่หลังส่วนล่าง

bend forward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
前屈[ぜんくつ, zenkutsu] (n,vs) bend forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bend forward
Back to top