ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begin as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begin as*, -begin as-

begin as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
begin as (phrv.) เริ่มต้นเป็น See also: เริ่มด้วย Syn. commence as, start as
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The semifinal match between South Africa and France will begin as soon as possible.รอบรองชนะเลิศระหว่างแอฟริกาใต้.. กับฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มในไม่ช้านะครับ
Over everything, it should begin as soon as possible.รีบเก็บข้าวของซะ แล้วโกยจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลย
That way the treatment can begin as soon as possible.ขั้นตอนนี้จะได้เริ่มการรักษา ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
All good friends begin as strangers.สหายที่ดีเริ่มจากคนแปลกหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begin as
Back to top