ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bearings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bearings*, -bearings-

bearings ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่งที่ (n.) bearings See also: set of real number Syn. ที่ตั้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง (n.) bearings See also: set of real number Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง

bearings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
戸惑い[とまどい, tomadoi] (n,vs) being at sea; losing one's bearings; confusion; wonderment; (P)
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim

bearings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนดทิศทาง[v. exp.] (kamnot thit) EN: find one's bearings ; take one's bearings ; get one's bearings FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bearings
Back to top