ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be witty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be witty*, -be witty-

be witty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be witty
Back to top