ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be within

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be within*, -be within-

be within ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be within (phrv.) อยู่ด้านใน See also: อยู่ภายใน Syn. lie within
be within (phrv.) มีประสบการณ์ See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต Syn. fall within
be within earshot of (idm.) ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่) Syn. come within
be within range of (idm.) อยู่ในพิสัยของปืน Syn. come within
be within sight (idm.) มองเห็น See also: เห็น Syn. keep in
be within striking distance of (idm.) ใกล้มากกับ See also: เกือบจะถึง, จวนถึง Syn. come within
be within view (idm.) มองเห็น See also: เห็น Syn. keep in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่ในข่าย (v.) be within the scope of something Syn. เข้าเกณฑ์
เข้าข่าย (v.) be within the scope of something Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Must be within three or four miles.มันต้องอยู่ภายในรัศมี 3-4ไมล์
I don't want to be within 2,000 miles of anyone who does.ฉันไม่ต้องการอยู่ใกล้ คนที่เกี่ยวข้องกับมันในระยะ 2000 ไมล์
They're gonna be within a mile of us.พวกมันอยู่ห่างจากเราไม่ถึงไมล์
I'd be within my rights to shoot you and let you rot in my woods!ฉันมีสิทธิ์ที่จะยิงแก แล้วทิ้งให้เน่าอยู่ในป่านี่
They'll be within everyone's hearts forever.เพราะฉันโง่.. การผูกใจคน 5000 คนหรือ 27 คนก็เลยเหมือนกัน
It wouldn't be within your power.แกคงทำอะไรไม่ได้หรอก
Woodland looks familiar, it's gotta be within the last few thousand years.เหมือนป่าดงดิบ อาจจะเป็นโลกสักหลายพันปีก่อน
If we land here, we'll be within 50 yards of the warehouse.ถ้าเราลงที่จุดนี้ เราจะอยู่ห่างจากโกดัง 50 หลา
On foot in this terrain, they should be within this perimeter.มีรอยเท้าบริเวณนี้ , เราควรจะตามไปดู
It's to be within reach,แต่เป็นความรู้สึกที่เอื้อมถึงได้
We still have to be within 600 meters.เรายังต้องอยู่ในพิสัย 600 เมตร
It's got to be within 50 miles of here.เธ„เธ‡เน„เธกเนˆเน€เธเธดเธ™ 50 เน„เธกเธฅเนŒเธˆเธฒเธเธ™เธตเนˆ

be within ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp,v5k) to be able to reach; to be within one's reach

be within ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi k) EN: be within the terms of the agreement FR:
อยู่ในกรอบ[v. exp.] (yū nai krøp) EN: be within the confines FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be within
Back to top