ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be well-off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be well-off*, -be well-off-

be well-off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be well-off (idm.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be well-off
Back to top