ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be transparent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be transparent*, -be transparent-

be transparent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส (v.) be transparent See also: be clear, be crystalline Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง Ops. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด

be transparent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent
見抜ける[みぬける, minukeru] (v1) to be transparent; to be penetrable
透ける[すける, sukeru] (v1,vi) to be transparent; to show through

be transparent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be transparent
Back to top