ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be touched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be touched*, -be touched-

be touched ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะเทือนใจ (v.) be touched See also: be deeply moved or affected,
สะเทือนใจ (v.) be touched See also: be deeply moved or affected, be struck deeply

be touched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)

be touched ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
ซึ้ง[v.] (seung) EN: be impressed ; be touched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be touched
Back to top