ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tormented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tormented*, -be tormented-

be tormented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดดิ้น[v.] (daēdin) EN: be restless ; be tormented FR:
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tormented
Back to top