ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be to the point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be to the point*, -be to the point-

be to the point ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent

be to the point ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแง่[v.] (khao-ngaē) EN: hit the nail on the head ; be to the point FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be to the point
Back to top