ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be the same as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be the same as*, -be the same as-

be the same as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทียบเท่า[v.] (thīepthao) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as FR: équivaloir à
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: correspond to ; be the same as FR:
ตรงกับ[v.] (trong kap) EN: correspond to ; be the same as ; fall on FR: correspondre à ; être identique à ; coïncider avec ; concorder avec ; tomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be the same as
Back to top