ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be terrified by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be terrified by*, -be terrified by-