ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sullen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sullen*, -be sullen-

be sullen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be sullen (vi.) โกรธไม่พูดไม่จา See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง Syn. glower, pout
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บึ้งบูด (v.) be sullen See also: keep a straight face, look inscrutable Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sullen
Back to top