ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stylish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stylish*, -be stylish-

be stylish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish

be stylish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stylish
Back to top