ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stocky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stocky*, -be stocky-

be stocky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stocky
Back to top