ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be spoiled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be spoiled*, -be spoiled-

be spoiled ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจแตก (v.) be spoiled

be spoiled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
戯える[そばえる, sobaeru] (v1,vi) to play pranks; to be spoiled; to be spoilt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be spoiled
Back to top