ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sorrowful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sorrowful*, -be sorrowful-

be sorrowful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลดใจ (v.) be sorrowful See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve Ops. ชุ่มชื่นใจ

be sorrowful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sorrowful
Back to top