ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be soggy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be soggy*, -be soggy-

be soggy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
โซก[v.] (sōk) EN: soak ; be soggy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be soggy
Back to top