ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be shattered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be shattered*, -be shattered-

be shattered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture FR: se briser ; se casser ; se rompre ; fracturer ; casser ; éclater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be shattered
Back to top