ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sensible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sensible*, -be sensible-

be sensible ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดียงสา (v.) be sensible See also: know the way of the world, be intelligent, be responsible, be mature, be of age, reach the age of discretion, know what is right or wrong

be sensible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)

be sensible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
คิดอ่าน[v.] (khit-ān) EN: understand ; think of a way ; use one's head ; be sensible FR:
มีสติ[v. exp.] (mī sati) EN: have the presence of mind (to) ; give due consideration to ; think logically about ; be sensible FR: avoir conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sensible
Back to top