ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be scared by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be scared by*, -be scared by-

be scared by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be scared by
Back to top