ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be roughly on the same level

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be roughly on the same level*, -be roughly on the same level-

be roughly on the same level ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be roughly on the same level
Back to top