ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be rich

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be rich*, -be rich-

be rich ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนกิน (v.) be rich See also: be wealthy
นั่งกินนอนกิน (v.) be rich Syn. มั่งคั่ง
มั่งคั่ง (v.) be rich See also: be wealthy, be loaded, be well-off Syn. ร่ำรวย, รวย Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
มั่งมี (v.) be rich See also: be wealthy, be loaded, be well-off Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
มีอันจะกิน (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, มีเงินทอง, มีเงินมีทอง Ops. ยากจน, จน, ขัดสน
มีเงินทอง (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง Ops. ยากจน, จน, ขัดสน
มีเงินมีทอง (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
มีเงินมีทอง (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
รวย (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
ร่ำรวย (v.) be rich See also: be wealthy Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're going to be richพวกเรากำลังจะรวยแล้ว

be rich ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: มั่งคั่ง English: to be rich

be rich ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่ง[v.] (mang) EN: have much ; be rich FR: en avoir beaucoup
นั่งกินนอนกิน[v. exp.] (nang-kin nø) EN: be rich FR: vivre sur sa fortune ; mener la belle vie
นอนกิน[v. exp.] (nøn kin) EN: not have to work for a living ; be rich FR:
ร่ำรวย[v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be rich
Back to top