ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be revengeful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be revengeful*, -be revengeful-

be revengeful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be revengeful (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, resent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be revengeful
Back to top