ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be relaxed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be relaxed*, -be relaxed-

be relaxed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว
เบาตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว

be relaxed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be relaxed
Back to top