ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ragged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ragged*, -be ragged-

be ragged ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดวิ่น (v.) be ragged See also: torn Syn. ขาด, ขาดลุ่ย

be ragged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
ขาดวิ่น[v.] (khāt win) EN: be in latters ; be ragged FR:
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged FR: être débraillé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ragged
Back to top