ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be prudent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be prudent*, -be prudent-

be prudent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขุม (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ

be prudent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp,v5r) to take care doing something; to be prudent
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)

be prudent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be prudent
Back to top