ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be proficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be proficient*, -be proficient-

be proficient ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าใจแจ่มแจ้ง (v.) be proficient in See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
แก่กล้า (v.) be proficient in See also: be highly skillful in, excel at/in, be strong, be vigorous, be robust Syn. เก่ง, เข้มแข็ง Ops. อ่อนแอ
แตกฉาน (v.) be proficient in See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ

be proficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed

be proficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
แตกฉาน[v.] (taēkchān) EN: be proficient in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be proficient
Back to top