ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be possessive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be possessive*, -be possessive-

be possessive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive FR: être possessif ; être jaloux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be possessive
Back to top