ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on a par

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on a par*, -be on a par-

be on a par ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on a par
Back to top