ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be obstinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be obstinate*, -be obstinate-

be obstinate ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดแข็ง (v.) be obstinate See also: disobey, defy Syn. ไม่อ่อนน้อม Ops. อ่อนน้อม
ไม่อ่อนน้อม (v.) be obstinate See also: disobey, defy Ops. อ่อนน้อม

be obstinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in

be obstinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
ขัดแข็ง[v.] (khatkhaeng) EN: be obstinate FR:
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be obstinate
Back to top