ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be nice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be nice*, -be nice-

be nice ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It'll be nice to do it againคงจะดีที่ได้ทำมันอีก
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
Wouldn't it be nice to be like that?เป็นอย่างนั้นไม่ดีหรือ
Whoever is nice to me, I'll be nice tooใครก็ตามที่ดีกับฉัน ฉันก็จะดีด้วย
Can't you at least try to be nice to each other?แต่อย่างน้อยพยายามที่จะดีต่อกันบ้างไม่ได้หรือ
That would be niceก็คงจะดีนะ

be nice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)

be nice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be nice
Back to top