ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be neurotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be neurotic*, -be neurotic-

be neurotic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be neurotic
Back to top