ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be mirthful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be mirthful*, -be mirthful-

be mirthful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be mirthful
Back to top