ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be melancholy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be melancholy*, -be melancholy-

be melancholy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม่น (v.) be melancholy See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy Syn. หมอง, หม่นหมอง Ops. ใส, สดใส

be melancholy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be melancholy
Back to top