ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be mean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be mean*, -be mean-

be mean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be mean (vi.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, ตระหนี่ Syn. be frugal
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่อย (v.) be mean See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible Syn. ชั่ว, เลว, ทราม
ใจต่ำ (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
มีความหมาย (v.) be meaningful See also: be special, be significant Ops. หมดความหมาย

be mean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味をなす[いみをなす, imiwonasu] (exp,v5s) to make sense; to be meaningful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be mean
Back to top