ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be lavish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be lavish*, -be lavish-

be lavish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch; üppig {adj} | mit etw. verschwenderisch sein; mit etw. verschwenderisch umgehenlavish | to be lavish in/with sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be lavish
Back to top