ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be joyous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be joyous*, -be joyous-

be joyous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleased ; be joyous ; feel content FR:
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be joyous
Back to top