ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ironic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ironic*, -be ironic-

be ironic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ironic
Back to top