ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inflated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inflated*, -be inflated-

be inflated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

be inflated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be inflated
Back to top